Top Contestants

Anmol Jaswal
Anmol
Nirvesh Sudhanshubhai Dave
Nirvesh
Debanjana Karmakar
Debanjana
Sonakshi Kar
Sonakshi
Akash Sharma
Akash
Anjana Padmanabhan
Anjana
Aryan Das
Aryan
Priyam Borpatra Gohain
Priyam
Sankalp Yaduwanshi
Sankalp
Eman Choudhury
Eman
Sugandha Amol Date
Sugandha

Junior Idol Diaries